За проекта

„Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ е проект на Националната пациентска организация, финансиран от Фонд Активни граждани по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство със сумата от 153 700 евро. Той стартира на 15.07.2021 г. и ще продължи до 14.02.2024 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Целта на този проект е да укрепи гражданското участие в здравеопазването, както на местно, така и на национално ниво. На практика това ще бъде постигнато по два начина: на местно ниво проектът ще се съсредотоци в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Монтана, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен. Във всяка една от тези области ще бъде идентифициран местен координатор по застъпничество, който ще сформира гражданска група и ще координира изпълнението на местна застъпническа карта, която да доведе до пряко подобрение на конкретен проблем в здравеопазването. Координаторите ще получат обучение и подкрепа, ще работят в мрежа и ще обменят опит помежду си.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

На национално ниво проектът ще създаде уникален за България дигитален инструмент за гражданско участие – платформа за комуникация и дебат. Интерактивната платформата ще има разнообразни функционалности и ще създава възможност за организации и граждани да подават свои сигнали, да генерират предложения, да участват в уебинари и виртуални приемни, да имат достъп до събития и ключови документи. Платформата ще бъде насочена към широката общественост и достъпна за всички граждани. Тя ще разполага с регионални секции, които ще могат да се използват за информация и дебат от гражданите на ниво област.

Местните и национални дейности на проекта ще бъдат подпомогнати чрез създаването на коалиция за реформи в здравната политика и провеждането на национално проучване за икономическа ефективност на здравеопазването. Чрез изпълнението на местните застъпнически карти и проведената чрез платформата комуникация, проектът ще генерира законодателни предложения за национални и местни нормативни промени.

ЗАЩО ТОЗИ ПРОЕКТ Е ВАЖЕН?

Защото гражданското участие в една от най-важните сфери на обществения живот – здравеопазването – не е достатъчно и това ясно пролича по време на настъпилата криза с COVID-19. Липсват ясни и устойчиви механизми, по които гражданите и пациентите да се включват във взимането на решения и в определянето на дневния ред в здравеопазването. Причините за това са двупосочни – от една страна, държавата е слабо заинтересована да привлича гражданския сектор като партньор, а от друга страна капацитетът на сектора не е достатъчен и дигитални инструменти за консултации и дебат липсват. Затова проектът ще инвестира както в повишаване на заинтересоваността и капацитета на гражданите да поставят своите проблеми, свързани с качеството и достъпа до здравне помощ, така и в дигитализацията като възможост за подоряване на комуникацията.

Като крайна цел проектът трябва да постигне една видима промяна – групи от по-информирани и активни граждани, които умеят да анализират потребностите на общността и знаят как да постигат промяна на местно ниво. Ще има една позната и разпознаваема дигитална възможност за гражданите да се информира и да изразяват своята позиция, което ще спомогне за по-ефективни и адекватни решения в здравната политика, близки до нуждите на хората.