Публикацията предоставя практически полезна информация за пациенти и граждани, които планират или са в процес на установяване на трайно намалена работоспособност, популярна в обществото като „инвалидност“.

В брошурата може да се прочете пътят на пациента за получаване на трайно намалена работоспособност, както и основните права, които ТЕЛК решението дава.

Процедура и документи

Експертизата на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.

В какви срокове се получават документите от комисиите?

Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването или по пощата с обратна разписка. Освидетелстването на лицата, явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в комисиите.

Лично ли трябва да се получи Експертното решение?

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се получава лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Какви са възможностите за обжалване на решенията?

Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) срещу решенията на НЕЛК се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


БРОШУРА В ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО ТЕЛК (АКТУАЛНОСТ КЪМ МАЙ 2023 Г.

 

Ключови думи: